Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni

Ceremony Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Ceremony Dış Ticaret Anonim Şirketi (Ceremony) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

CEREMONY GIDA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve CEREMONY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Ceremony olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir. Bu sebeple, aşağıda belirtilen amaçlar özelinde, veri sahibine ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, yok edilmesine ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına şirket politikası olarak azami ölçüde dikkat etmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ceremony içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, güvenlik kulübesi ve hizmet alanında bulunan ortak kullanım alanlarında toplam güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz güvenlik birimi tarafından kaydedilmektedir.

Ceremony'in ticari ve/veya firma politikasının planlanması ve icrası; Ceremony tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ve tedarikçilerin ticari ve kişisel verileri tutulmaktadır.

Ceremony'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi amaçlarıyla çalışanların özlük dosyalarında kişisel verileri tutulmaktadır. Ayrıca mevzuattan kaynaklı olarak özgeçmiş bilgileri muhafaza edilmektedir.

Kişisel veriler KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı

Ceremony, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Ceremony'in bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Bunların dışında Ceremony, ilgili mevzuat uyarınca rapor etmesi gereken bilgiler ile kamu kurumları tarafından istenilen bilgileri, Ceremony'in bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve kanun kapsamında raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kamera verileri, ziyaretçi girişleri ve çalışanların özlük dosyası kapsamında kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK'nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Ceremony’e iletmeniz durumunda şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

  1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Ceremony’e iletmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla : NİZİP OSB MAH. DOĞRULAR OSB 1. CAD. NO: 15 NİZİP /GAZİANTEP adresine ulaştırmanız gerekmektedir.